พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Phaiyoi Exhibition ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Phaiyoi Exhibition ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียนและครูตลอดปีการศึกษาและเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ