รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563