ลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ โดยนางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรง ประกันสังคมจังหวัดแพร่ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม และการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่