วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อำเภอสูงเม่น อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่