วันที่ 14 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการนักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 และ 21 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการนักเล่าเรื่องรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 และ 21 – 22 ธันวาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มีเยาวชนในเขตอำเภอเมืองแพร่เข้าร่วม จำนวน 100 คน เข้าฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน แบ่งเป็น ฐานที่ 1 จังหวัดของฉัน, ฐานที่ 2 จังหวัดของฉัน, ฐานที่ 3 ทักษะการแก้ไขปัญหา, ฐานที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และฐานที่ 5 ทักษะการสื่อสาร เพื่อมุ่งหมายให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต