โครงการฝึกอบรมและสัมนาเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมนาเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองแพร่