องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ วัดพันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ วัดพันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณวัดให้เข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

Post by Pichi Pichaya