วันที่ 22 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป.1-3 โดยมีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่