วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 เข้าขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562