วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ AA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Awards) จากพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

รับโล่ห์เกียรติยศ ITA Awards ระดับ AA อย่างเป็นทางการ อบจ.แพร่ ตอกย้ำความเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ AA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Awards) จากพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยผลคะแนน 96.03 และจากกว่า 7 พันหน่วยงาน มีหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนระดับ AA เพียง 34 หน่วยงาน
สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้