วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) และเข้ารับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (AA) โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานจนประสบความสำเร็จ