วันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พิธีทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับความเมตตาจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระสงฆ์ จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์ และให้พร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และเพื่อเป็นการปรับปรุงบทบาท และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง และปรับปรุงโครงสร้างฯ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้ง จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 ภาค