สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

  สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ