องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยดินซีเมนต์ สายศาลาเอนกประสงค์บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา เชื่อมถนนลูกรังสายคอกวัว บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยดินซีเมนต์ สายศาลาเอนกประสงค์บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา เชื่อมถนนลูกรังสายคอกวัว บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร