องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี

             วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่