องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669)

                วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง และ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.ขจร วินัยพานิช สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และ นพ.วิชิน โชติปฎิเวชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                สำหรับความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมการย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลแพร่ มาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในด้านของอุปกรณ์ เทคโนโลยี วิทยุสื่อสาร คู่สายโทรศัพท์สำหรับการรับแจ้งเหตุ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในด้านของบุคลากรที่จะประจำศูนย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา และในระยะ 3 เดือนแรก โรงพยาบาลแพร่ จะสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และฝึกบุคลากรใหม่ไปพร้อม ๆ กัน โดยในที่ประชุมคาดว่า จะดำเนินการย้ายระบบมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินเดือนเมษายน 2563 นี้ ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ดำเนินการด้านการควบคุมระบบกล้อง CCTV และรับแจ้งเหตุ 191 จะปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.แพร่ เช่นกัน