องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

             วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ์ กวยปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งนำโดยนายรชฎ อึ้งอภินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าพื้นที่ตำบลหัวเมือง อ.สอง เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชนเกี่ยวกับการนำสารสนเทศของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และการสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3
             ในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป