องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง และนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่ และลูกหลานเจ้าหลวงเมืองแพร่ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเมืองแพร่และเจ้านายบุตรหลาน (พิธีพราหมณ์) และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแพร่ และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยได้รับมอบจากจังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา โดยได้บำรุงรักษา ปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งให้เสมือนจริง ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาทุกวัน