องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและจ่ายงานให้เป็นระบบดิจิทัล ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

              2 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและจ่ายงานให้เป็นระบบดิจิทัล ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับคณะ สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบงานให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานฉุกเฉินขั้นสูง (Advance control room) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
             ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและจ่ายงานให้เป็นระบบดิจิทัล ดังนั้นจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะติดตั้งที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่