องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่