องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่ นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ, นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมนวัตกรรมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1,8 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง และ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยแนวทาง “การส่งเสริมเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่ป่า” ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่