องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ เพื่อให้สัมภาษณ์ในประเด็นการมีส่วนร่วมของกระบวนการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนด้วยฝายแกนดินซีเมนต์ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่