องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย) ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และเทศบาลเมือง 4 แห่ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรีนคร, นายกเทศมนตรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดเทศบาล เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เสนองบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 174.8307 ล้านบาท และขอแปรญัตติเพิ่ม 241.3588 ล้านบาท เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล