องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตพื้นที่อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตพื้นที่อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง มีนักเรียนที่ได้รับการการคัดเลือกเพื่อรับเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 อำเภอ ได้แก่
อำเภอสอง จำนวน 39 คน ประกอบด้วย
– ระดับชั้นประถม 18 คน
– ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 10 คน
– ระดับมัธยมตอนปลาย 11 คน และ
อำเภอร้องกวาง จำนวน 50 คน ประกอบด้วย
– ระดับชั้นประถม 27 คน
– ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 15 คน
– ระดับมัธยมตอนปลาย 8 คน
โดยมี นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสอง และ นายอรรถพล คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 3 อำเภอสอง ร่วมมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่