องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่อำเภอลอง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่อำเภอลอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว มีนักเรียนที่ได้รับการการคัดเลือกเพื่อรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 31 คน ใน แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน ณ โรงเรียนลองวิทยา