องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาไทย”

วันที่ 12 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย จ.อ.พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาไทย” ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาและคัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ” ที่จะแสดงในงาน Sustainbility Expo 2022 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์