องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดตรวจราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์, แพร่ และน่าน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดตรวจราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์, แพร่ และน่าน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต รวมถึงรายงานผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่