องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

           วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่