องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียนการจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี”

              วันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียนการจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่