องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมและต้อนรับพลเอก สกล สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ในการลงพื้นที่จังหวัดแพร่รับฟังแนวทางการขับเคลื่อน “

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมและต้อนรับพลเอก สกล สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ในการลงพื้นที่จังหวัดแพร่รับฟังแนวทางการขับเคลื่อน “ ป่านันทนาการ ” บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒานาเป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม