องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายบ้านเวียง หมู่ที่ 2,14 เชื่อม บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และติดตามโครงการปรับปรุงฝายกล่องเกเบี้ยน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกสายบ้านเวียง หมู่ที่ 2,14 เชื่อม บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และติดตามโครงการปรับปรุงฝายกล่องเกเบี้ยน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่