องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้รักษาและป้องกันโรคให้กับโรงพยาบาลชุมชนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อไปในอนาคต ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย
นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้รักษาและป้องกันโรคให้กับโรงพยาบาลชุมชนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อไปในอนาคต ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่