องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไผ่ย้อย (แพะหนองดู่) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา เชื่อมถนนลูกรังสายบ้านเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไผ่ย้อย (แพะหนองดู่) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา เชื่อมถนนลูกรังสายบ้านเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่