องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น, นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น, นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และนางอัจจิมา ชูมณี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Post by Pichi Pichaya