องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม (ดอยผี) บ้านห้วยหม้าย หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่