องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่ สู่มรดกโลกให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากจังหวัดแพร่มีความพร้อม และ Southeast Asian Cultural Heritage Alliance (SEACHA)

              วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองเก่าแพร่ สู่มรดกโลกให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากจังหวัดแพร่มีความพร้อม และ Southeast Asian Cultural Heritage Alliance (SEACHA) กำหนดให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ ต่อไป ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่