อนุกรรมการฯ เยี่ยมบ้านผู้ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่

16 มิ.ย.64 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัยของผู้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 7 ราย พร้อมกันนี้นายโชคชัย พันศิริวรรณ และนายชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอร้องกวาง ร่วมลงพื้นที่และประสานระหว่างผู้ขอรับการช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการจะนำเข้าที่ประชุมและพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้ได้รับหรือเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นจากหน่วยบริการ และได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยเหลือความพิการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้