อบจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน สสส. ครั้งที่ 1

อบจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน สสส. ครั้งที่ 1
เวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ เปิดการประชุมชี้แจงโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้กับผู้ได้รับทุน ครั้งที่ 1 และมอบทุนสนับสนุนให้กับบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ จำนวน 32 โครงการ ใน 3 ประเด็นสุขภาพ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ และด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของแผนงานร่วมทุนฯ พัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมทุนฯ และส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเด็นการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาร่วมทุนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 สำหรับงวดแรกที่มอบทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,503,475 บาท