ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนและสถานที่ในการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

บัญชีแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)

บัญชีแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อำเภอเมือง

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4
เขตเลือกตั้งที่ 5
เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอสูงเม่น

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3

 

เขตเลือกตั้งที่ 4
 
 

อำเภอร้องกวาง

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอลอง

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอสอง

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอเด่นชัย

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
 

อำเภอวังชิ้น

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
 

อำเภอหนองม่วงไข่

เขตเลือกตั้งที่ 1
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด