ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีตำแหน่งที่ว่าง 
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดาวน์โหลด
- ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/1)
- บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ส.ถ.4/1)
- หนังสือยีนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.ถ.4/2)
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลด
 

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. 1/8)

ดาวน์โหลด