เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในการก่อสร้าง ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง พร 51009/981