เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0042 ทางหลวงหมายเลข 1023 – บ้านแม่สิน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/983