เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ทีึ่ 3 บ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/988