โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 8

โครงการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่
กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 8

             วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี รุ่นที่ 8 เพื่อส่งเสริมการทำแปลงเกษตรปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายสู่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน นำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่