โครงการประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจังหวัดแพร่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจังหวัดแพร่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และรับฟังการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย จากเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดแพร่, แพทย์แผนไทยชำนาญการ สังกัด รพ.สต.ป่าแมต และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย) สังกัดโรงพยาบาลพระยุพราชเด่นชัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ได้แก่
1. ฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
2. ฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน
3. ฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4. ฐานกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ