โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำคณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยประกอบไปด้วย เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ณ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดแพร่ขอนแก่น, 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดศรีษะเกษ และการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและอุทยานการเรียนรู้ SSK Park ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขถาพตำบล ณ เทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงาน “ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation center 6” ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น