โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 13, 20 และ 27 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

Post by Pichi Pichaya