โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และโรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฏร์รังสฤษฏ์)

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ ระหว่างวันที่ 12 – 20 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และโรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฏร์รังสฤษฏ์)

Post by Pichi Pichaya