โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวกิจกรรม “สะเต็มศึกษา” (Stem Education) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

วันที่ 13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวกิจกรรม “สะเต็มศึกษา” (Stem Education) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ จุดโรงเรียนห้วยโรงนอก, จุดโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) และจุดโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya