โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya