โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดเหมืองค่า อำเภอเมืองแพร่

              วันที่ 3 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดเหมืองค่า อำเภอเมืองแพร่
             สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยการจับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ จำนวน 2 แห่งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จับคู่กับวัดหลวง และวัดเหมืองค่า ในการทำความสะอาดครั้งนี้ ได้นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นทำความสะอาดลานวัด ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ เช็ดถูศาลาการเปรียญ